Algemene voorwaarden

1. Over deze voorwaarden

1.1. Waarom moet ik deze algemene voorwaarden lezen?

Dit is de officiële website van de 'Samen kan het anders'-campagne van ABVV/FGTB.

Deze voorwaarden bepalen hoe u de 'Samen kan het anders'-website mag gebruiken om 'Samen kan het anders'-content te bekijken, te beluisteren, te lezen en/of te (her)gebruiken.

Wanneer u de 'Samen kan het anders'-website gebruikt, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. ABVV raadt u aan ze aandachtig te lezen vooraleer u de 'Samen kan het anders'-onlinediensten verder gebruikt.  

1.2. Wat is het doel van deze website?

Het doel van deze website is verhalen te ontvangen en deze in te zetten in de 'Samen kan het anders'-campagne. Dit op de website en op de sociale media van ABVV: Facebook, Twitter, YouTube en Instagram. Dit enkel na schriftelijke goedkeuring, via e-mail, van de persoon die een verhaal heeft ingezonden.

1.3. Wie stelt de 'Samen kan het anders'-website ter beschikking?

De 'Samen kan het anders'-website wordt u ter beschikking gesteld door Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond) met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 42, 1000 Brussel. In deze voorwaarden wordt naar telkens verwezen naar “ABVV”. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of via samenkanhetanders@abvv.be

1.4. Kunnen de voorwaarden veranderen?

ABVV kan deze voorwaarden op elk moment veranderen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de 'Samen kan het anders'-website en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. ABVV raadt u aan regelmatig na te gaan of er nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Onderaan deze pagina staat telkens de datum van de laatste versie vermeld.

2. Over uw bijdragen op de ‘Samen kan het anders’-website

2.1. Kan ik een actieve bijdrage leveren aan een ‘Samen kan het anders’-website?

ABVV biedt u de mogelijkheid om eigen bijdragen onder de vorm van tekst-, video- en fotoverhalen te delen op de 'Samen kan het anders'-website. ABVV maakt duidelijk hoe u dat kunt doen.

2.2. Wat zijn de spelregels voor actieve bijdragen aan de ‘Samen kan het anders’-website

Uw bijdrage op de 'Samen kan het anders'-website mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn voor de campagne en het kanaal waaraan u deelneemt. De 'Samen kan het anders'-website staat open voor iedereen die een constructieve bijdrage levert, op beschaafde toon en in een behoorlijk Nederlands.

Bij uw bijdrage moet u een controleerbare voornaam en naam vermelden en een werkend e-mailadres waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Alleen uw voornaam wordt gepubliceerd op de website van ‘Samen kan het anders’. Uw familienaam wordt enkel mits schriftelijke toestemming gepubliceerd.

De persoonsgegevens die u aan ABVV verstrekt, kan ABVV aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgeven, bijvoorbeeld als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd online gedrag.

ABVV heeft het recht om uw bijdrage te weren, onder meer:

  • als ze extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend is;
  • als ze lasterlijk is of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen bevat;
  • als ze gescheld, haatdragende taal, een agressieve toon en/of racistische uitlatingen bevat;
  • als volledige zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
  • in het algemeen als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden.

De 'Samen kan het anders'-website maakt gebruik van premoderatie. Daarbij wordt iedere bijdrage gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt. ABVV kan uw bijdrage ook inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). ABVV heeft het recht om (automatische) filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen.

ABVV kan zonder kennisgeving een bijdrage weren als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Als u een ongepaste bijdrage instuurt, heeft ABVV het recht u als deelnemer te schrappen. ABVV hoeft zijn weigering en/of schrapping niet te motiveren.

Als u een echte klacht wilt indienen, moet u de formele klachtenprocedure volgen (zie punt 7).

2.3. Waarop moet u letten als u een bijdrage instuurt?

Als u een bijdrage levert aan de 'Samen kan het anders'-website, geeft u ABVV het onbeperkte recht om ze geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren via elk medium (bijvoorbeeld op de ABVV-website, de ‘Samen kan het anders-website en sociale media). ABVV is u daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd. 

U moet ervoor zorgen dat uw bijdrage geen inbreuk pleegt op andermans rechten (bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten). Dat betekent dat u zelf over alle rechten op uw bijdrage beschikt en/of dat u over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de 'Samen kan het anders'-website. ABVV draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en u vrijwaart ABVV tegen aanspraken van derden in dit verband.

3. Over de bescherming van uw privacy

Ik ben bezorgd over mijn privacy. Wat kan ABVV met mijn persoonlijke gegevens doen?

ABVV vindt de bescherming van uw privacy heel belangrijk. Hieronder wordt beschreven hoe ABVV omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op de ‘Samen kan het anders’-website worden gebruikt.

3.1. Cookies op deze website

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van uw computer op andere websites na te gaan.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.
Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

3.2. Waarom verzamelt de ABVV uw persoonlijke gegevens?

ABVV verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen leveren. Daarom willen we onze gebruikers beter leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens met u in contact treden. 

3.3. Op welke manier verzamelt ABVV uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.

Om een verhaal in te dienen op de ‘Samen kan het anders’-website, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, leeftijd en provincie. Deze gegevens worden opgeslagen in de ABVV database.

Gegevens die u niet zelf aan ons meedeelt.

We verzamelen gegevens over de ‘Samen kan het anders’-website die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, zoals wanneer u een video op onze websites bekijkt. Op deze manier kunnen we de ‘Samen kan het anders’-content aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt.

Dit gaat meer bepaald over:  

  • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke verhalen
  • of video’s u heeft gelezen, beluisterd of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen, geluisterd of gekeken.
  • Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

 

ABVV maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u hiervoor terecht op het cookiebeleid van ABVV.

 

3.4. Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

3.4.1. Om de ABVV-diensten te kunnen verlenen

We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van de ‘Samen kan het anders’-diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan de ‘Samen kan het anders’-website, of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken. 

3.4.2. Om de ABVV-diensten te kunnen analyseren en verbeteren

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke ABVV- content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat u als gebruiker leest, beluistert, bekijkt of gebruikt, kunnen we de nodige feedback verzamelen onze om onze campagne relevanter te maken. In dat verband kunnen we u ook uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging. Op die manier kunnen we onze ABVV-content voortdurend verbeteren om ons aanbod zo relevant mogelijk voor onze gebruikers te maken en te houden. 

 

3.5. Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld: 

3.5.1. Sociale media

Bepaalde ‘Samen kan het anders’-pagina’s bevatten sociale media–“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. ABVV heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door ABVV worden verzameld.

 

3.5.2. Autoriteiten

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van ABVV te beschermen.

 

3.6. Hoe kan u uw gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die ABVV over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct markering-doeleinden.

4. Over de klachten

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een ‘Samen kan het anders’-onlinedienst en/of de ‘Samen kan het anders’-content?

Klachten over de ‘Samen kan het anders’-onlinediensten en/of de ‘Samen kan het anders’-content moet u indienen via volgend e-mailadres: samenkanhetanders@abvv.be.

5. Over de aansprakelijkheid

5.1. Welke verantwoordelijkheid heeft ABVV voor de ‘Samen kan het anders’-onlinediensten en de ‘Samen kan het anders’-content?

De informatie op de ‘Samen kan het anders’-website en/of in de ‘Samen kan het anders’-content is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. ABVV streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren, maar zij kan u niet garanderen dat de content juist, volledig en accuraat is. ABVV kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die u zou lijden door het gebruik van de ‘Samen kan het anders’-website en/of de ‘Samen kan het anders’-content.

ABVV heeft het recht om op elk ogenblik en zonder enig bericht vooraf de ‘Samen kan het anders’-website en/of in de ‘Samen kan het anders’-content te optimaliseren, aan te passen en stop te zetten. Bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van ABVV-onlinediensten hebt u geen recht op een schadevergoeding of andere compensatie.

ABVV is niet aansprakelijk voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van ‘Samen kan het anders’-content. Zo neemt ABVV alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de ‘Samen kan het anders’-website en de ‘Samen kan het anders’-content geen virussen bevatten, maar ABVV kan dit niet garanderen. Bijgevolg dient u hiervoor zelf de nodige beschermingsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld het installeren van anti-virus-software). 

5.2. Wat is uw verantwoordelijkheid?

U bent verantwoordelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden. 

ABVV blijft verantwoordelijk voor de aangeboden 'Samen kan het anders'-website en 'Samen kan het anders'-content, maar u bent verantwoordelijk voor het hergebruik ervan (bijvoorbeeld door embedding) en u vrijwaart ABVV tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan. ABVV heeft altijd het recht om de 'Samen kan het anders'-content te laten verwijderen op uw website.

 

Deze voorwaarden werden laatst geüpdatet op 24/11/2017